Vederlagsrapport til direktion og bestyrelse

Vederlagspolitik og overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning

Vederlag til direktion og bestyrelse er styret af Flüggers Vederlagspolitik og overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning som blev godkendt af generalforsamlingen den 9. august 2018. Ifølge denne fastsættes bestyrelsens vederlag og sammensætning af selskabets hovedaktionær, på vegne af samtlige aktionærer og godkendes endeligt på Generalforsamlingen, mens direktionens vederlag fastlægges af bestyrelsens Nominerings- og Vederlagsudvalg.

Vederlagspolitik og overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning giver mulighed for at direktionen tildeles bonus og aktiebaseret aflønning, der samlet kan udgøre op til 30% af den faste løn inklusive pension.

Bestyrelsen
Bestyrelsen modtager ikke variabel aflønning og tildeles heller ikke aktiebaserede incitamentsprogrammer, men får et fast årligt vederlag, der forhandles af hovedaktionæren og godkendes af generalforsamlingen.

Det samlede vederlag til bestyrelsen udgør 1.500 t.DKK i regnskabsåret 2018/19:

Vederlagsrapport1

Direktionen
Direktionens vederlag fastlægges af bestyrelsens Nominerings- og Vederlagsudvalg ud fra markedsniveauet samt hver direktørs kompetencer, indsats og resultater. Vederlaget består af en fast grundløn, kontant bonus og aktieoptioner i Flügger group A/S. Herudover modtager direktionen arbejdsgiverbetalt pension samt sædvanlige personalegoder i form af fri bil, telefon m.v.

Det samlede vederlag til direktionen for regnskabsåret 2018/2019 var 14,6 mio. DKK, som var sammensat således:

Vederlagsrapport2

Flüggers opsigelsesvarsel over for direktionen bliver individuelt forhandlet og spænder fra 12 til 24 måneder, mens direktørernes opsigelsesvarsel over for Flügger udgør seks måneder.

Der er fra selskabets side indgået en uopsigelig aftale med Ulf Schnack i forbindelse med hans fratræden som CEO. Hvilket betyder at Ulf Schnacks løn fastfryses og kun pristalsreguleres, han modtager ingen pension eller bonus, men modtager personalegoder på niveau med den øvrige direktion dvs. fri bil, telefon og avis.

Variable komponenter af direktionens vederlag
De variable komponenter består af kontant bonus og aktiebaseret aflønning, hvor optjeningen er afhængig af de finansielle resultater, som Flügger realiserer.

De finansielle mål fastsættes årligt af Nominerings- og Vederlagsudvalget i forbindelse med budgetprocessen og gælder for det følgende regnskabsårs bonusaftaler.

For regnskabsåret 2018/19 blev der fastsat følgende finansielle mål for den kontante bonus sammen med en række individuelle mål for hvert direktionsmedlem. De finansielle mål baseres på følgende nøgletal:

• Omsætning per medarbejder
• Bruttoresultat
• OPEX
• EBIT

For at sikre fokus på den langsigtede værdiskabelse tildeles direktionen aktieoptioner, der kan udnyttes såfremt en række langsigtede mål indfries. Aktieoptionerne tildeles med sædvanlige ”good leaver/bad leaver” bestemmelser, som sikrer, at optionerne bortfalder for et direktionsmedlem, der selv opsiger sin stilling.

Vederlagsrapport3

Download rapporten her