Vederlagspolitik og overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning for bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere i Flügger group A/S

Det overordnede formål med politikken er at sikre en markedskonform og åben aflønning af bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere, der både fastholder og tiltrækker kvalificerede kandidater til ledelsesorganerne i Flügger group A/S.

Bestyrelsen

Det er selskabets hovedaktionær, der på vegne af samtlige aktionærer aftaler vederlag til bestyrelsen med skyldig respekt for medlemmernes kompetencer samt tidsforbrug til bestyrelsesarbejdet og medfølgende ansvar.

Såfremt der for et forretningsår aftales væsentlige ændringer i forhold til foregående år, vil det være med forbehold for godkendelse på selskabets generalforsamling.

Det aftalte honorar udbetales 50% ved offentliggørelse af halvårsrapport i december måned og 50% på dagen for selskabets årlige, ordinære generalforsamling. Udgifter til rejse og ophold i forbindelse med bestyrelsesmøder refunderes efter regning.

Selskabet anvender ikke incitamentsaflønning af bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmernes vederlag fremgår af årsrapporten.

Direktionen og ledende medarbejdere

Direktionens aflønning, i form af fast løn og bonus, og eventuel aktiebaseret aflønning til direktionen og/eller en større ledelsesgruppe i koncernen fastlægges af bestyrelsens nominerings- og vederlagsudvalg. Der indgås ikke aftaler om særlige fratrædelsesgodtgørelser.

Bestyrelsen er bemyndiget til, som led i motivering af selskabets direktion og eventuelt en større ledelsesgruppe i koncernen, at tildele disse en kontant bonusordning suppleret med aktiebaseret vederlag.

Den samlede bonuspakke, inklusive eventuel aktiebaseret vederlag, bør ikke overstige 30% af vedkommendes faste løn inklusiv pensionsydelser. Ved værdifastsættelsen af det aktiebaserede vederlag på tildelingstidspunktet tilstræbes anvendt Black-Scholes-modellen.

Tildelte aktieoptioner bør tidligst kunne udnyttes 3 år efter tildelingstidspunktet og bortfalder, såfremt de ikke er udnyttet inden udløb af 3 uger fra mulig indfrielsesdag. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte at dispensere herfor.

Ved fratrædelse - egen opsigelse, der ikke skyldes koncernens væsentlige misligholdelse – af et medlem af direktionen, bortfalder det aktiebaserede vederlag i det omfang, det ikke er udnyttet på tidspunktet for ansættelsesforholdets ophør. Bortfaldet sker automatisk og uden varsel.

Det samlede årlige vederlag til direktionen fremgår af note i årsrapporten.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 9. august 2018.

Hent politik