Bestyrelse

Ifølge Flüggers vedtægter består bestyrelsen, foruden medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, af mindst tre og højst otte generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, som vælges for ét år ad gangen. Fratrædende medlemmer kan genvælges.

I Flügger er det kutyme med fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og to medarbejderrepræsentanter. Ved bestyrelsens sammensætning tilstræbes, at to eller tre af de fire generalforsamlingsvalgte medlemmer er uafhængige af selskabet, hovedaktionæren og væsentlige leverandør- eller kundeinteresser, samt at et medlem repræsenterer hovedaktionæren. Den samlede honorering af bestyrelsen fremgår af note i årsrapporten.

Revisionsudvalg

Bestyrelsen i Flügger har nedsat et revisionsudvalg, der har fire møder årligt og består af følgende medlemmer:

  • Kim Balle (formand, uafhængigt bestyrelsesmedlem)
  • Jimmi Mortensen

Revisionsudvalgets formål er primært at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overvåge overholdelse af gældende lovgivning, standarder og andre forskrifter for børsnoterede selskaber vedrørende regnskabsaflæggelse og offentliggørelse af finansiel rapportering, samt vurdere behovet for intern revision.

Læs hele udvalgets kommissorium her

Nominerings- og vederlagsudvalg

Bestyrelsen i Flügger har nedsat et samlet nominerings- og vederlagsudvalg, der har mindst ét møde årligt og består af følgende medlemmer:

  • Ulf Schnack (formand, direktør)
  • Kim Balle

Nominerings- og vederlagsudvalget har til formål at indstille og anbefale kandidater til bestyrelsen, bidrage til at sikre en sammensætning i overensstemmelse med nærmere fastsatte kriterier, samt sikre overholdelsen af vederlagspolitik og overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, og komme med forslag til vederlag til bestyrelse og direktion.

Læs hele udvalgets kommissorium her

1
Formand

Jimmi Mortensen

Formand

Født 1974, indtrådt i bestyrelsen i 2021.

Andre ledelseshverv:

Adm. direktør i Actona Company A/S (fra april 2021). Bestyrelsesmedlem i Carl Ras A/S og Dansk Industri, samt næstformand i bestyrelsen i Rosendahl Design Group A/S.

Kvalifikationer: 

Indgående kendskab til Flügger bl.a. gennem sit hverv som CEO i Flügger group A/S fra 2016-2021.

2

Signe Trock Hilstrøm

Bestyrelsesmedlem

Født 1974, indtrådt i bestyrelsen i 2021.

Andre ledelseshverv:

Professionelt bestyrelsesmedlem og rådgiver indenfor Digital Forretning. Desuden bestyrelsesmedlem i Junckers A/S, PWT Group A/S, Bahne Sørensen A/S, Stibo A/S, Raptor Services A/S, Ka-Ching A/S, SEAS-NVE Strømmen A/S, SEAS-NVE Energi A/S, samt formand for Advisory Board Rockay ApS.

Kvalifikationer:

Indgående kendskab til Digital Salg & Markedsføring, Digital Strategi, E-Commerce og Omnichannel, gennem en række ledende positioner i dansk erhvervsliv. Har en baggrund i Strategi og Forretningsudvikling.

3

Kim Balle

Bestyrelsesmedlem

Født 1968, indtrådt i bestyrelsen i 2021.

Andre ledelseshverv:

Chief Financial Officer i TORM A/S. Medlem af bestyrelsen i bl.a. TORM A/S, Nordea Invest og Lind Capital Fondsmæglerselskab A/S. Desuden direktørposter i TORM Singapore Pte. Ltd. og Kim Balle Holding ApS

Kvalifikationer:

Har gennem sin mangeårige erfaring fra ledende poster i dansk erhvervsliv arbejdet med bl.a. økonomistyring, Governance & Compliance, Corporate Strategy, M&A, IT & Business Transformation, BI & Artificial Intelligence samt forretningsudvikling.

4
Medarbejderrepræsentant

Berit List Lassen

Medarbejderrepræsentant

Født 1964, indtrådt i bestyrelsen i 2019.

Store Manager i Flügger farver, Horsens.

Kvalifikationer:

Stor erfaring inden for Flügger gennem 37 års ansættelse. Ledererfaring samt stort produktkendskab, og et indgående kendskab til drift af butikkerne, salg og marketing.

5
Medarbejderrepræsentant

Martin Johansen

Medarbejderrepræsentant

Født 1973, indtrådt i bestyrelsen i 2021.

Maintenance Technician på vores fabrik i Kolding.

Kvalifikationer:

Stort kendskab til produktion og lager i Kolding - Arbejder med indkøb, optimering og vedligeholdelse af maskiner og procesanlæg.