Bestyrelse

Ifølge Flüggers vedtægter består bestyrelsen, foruden medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, af mindst tre og højst otte generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, som vælges for ét år ad gangen. Fratrædende medlemmer kan genvælges.

I Flügger er det kutyme med fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og to medarbejderrepræsentanter. Ved bestyrelsens sammensætning tilstræbes, at to eller tre af de fire generalforsamlingsvalgte medlemmer er uafhængige af selskabet, hovedaktionæren og væsentlige leverandør- eller kundeinteresser, samt at et medlem repræsenterer hovedaktionæren. Den samlede honorering af bestyrelsen fremgår af note i årsrapporten.

Revisionsudvalg

Bestyrelsen i Flügger har nedsat et revisionsudvalg, der har fire møder årligt og består af følgende medlemmer:

  • Kim Balle (formand, uafhængigt bestyrelsesmedlem)
  • Jimmi Mortensen

Revisionsudvalgets formål er primært at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overvåge overholdelse af gældende lovgivning, standarder og andre forskrifter for børsnoterede selskaber vedrørende regnskabsaflæggelse og offentliggørelse af finansiel rapportering, samt vurdere behovet for intern revision.

Læs hele udvalgets kommissorium her.

Nominerings- og vederlagsudvalg

Bestyrelsen i Flügger har nedsat et samlet nominerings- og vederlagsudvalg, der har mindst ét møde årligt og består af følgende medlemmer:

  • Ulf Schnack (formand, direktør)
  • Peter Korsholm
  • Kim Balle

Nominerings- og vederlagsudvalget har til formål at indstille og anbefale kandidater til bestyrelsen, bidrage til at sikre en sammensætning i overensstemmelse med nærmere fastsatte kriterier, samt sikre overholdelsen af vederlagspolitik og overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, og komme med forslag til vederlag til bestyrelse og direktion.

Læs hele udvalgets kommissorium her.

1
Formand

Peter Korsholm

Formand

Født 1971, indtrådt i bestyrelsen i 2022.

Øvrige ledelseshverv:

Administrerende direktør: DSVM Invest A/S, DSV Miljø Group A/S, Togu ApS og Totalleverancer Sverige AB. Bestyrelsesformand: Nymølle Stenindustrier A/S, Lion Danmark I ApS og to helejede datterselskaber af Lion Danmark I ApS (Lomax-koncernen). Bestyrelsesmedlem: Ørsted A/S, DSVM Invest A/S og ni helejede datterselskaber, A/S United Shipping and Trading Company samt Bella Group A/S og to helejede datterselskaber.

Kvalifikationer:

Erfaring med logistik og e-handel bl.a. fra bestyrelsesarbejde og investering i Lomax A/S og Unisport A/S samt specifikt logistik fra GDL Transport AB og DANX A/S Group. Omfattende erfaring inden for M&A fra sin tid som partner i og chef for EQT Partners Denmark samt fra private investeringer. Dertil erfaring med regnskabsrapportering, risikostyring og kapitalmarkeder fra stilling som koncernøkonomidirektør i AAK AB og bestyrelsesmedlem og Audit and risk committee medlem i Ørsted A/S.

2
Næstformand

Jimmi Mortensen

Næstformand

Født 1974, indtrådt i bestyrelsen i 2021.

Øvrige ledelseshverv:

Adm. direktør i Actona Group A/S. Bestyrelsesmedlem i Carl Ras A/S, næstformand i bestyrelsen i Rosendahl Design Group A/S, bestyrelsesformand i Theca A/S, samt bestyrelsesformand i SITS sp. z.o.o.

Kvalifikationer: 

Indgående kendskab til Flügger bl.a. gennem sit hverv som CEO i Flügger group A/S fra 2016-2021.

3
Bestyrelsesmedlem

Bettina Antitsch Mortensen

Bestyrelsesmedlem

Født 1978, indtrådt i bestyrelsen i 2022.

Øvrige ledelseshverv:

Bestyrelsesformand i M+ Invest A/S samt otte datterselskaber, M+ Ejendomme A/S samt syv datterselskaber, Hybel Danmark A/S samt fem datterselskaber, Stenhøj Husene Holding A/S samt tre datterselskaber og Won Holding ApS samt to datterselskaber. Bestyrelsesmedlem i Fix my car A/S, Ejendomsselskabet af 14. juni 2013 A/S, Strandholmen A/S, MPP GIH A/S, Valdemars Have A/S og Plushusene Management ApS. Bestyrelsesmedlem og direktør i JA Holding A/S og to datterselskaber.

Kvalifikationer:

Bred juridisk erfaring med baggrund som erhvervsadvokat samt efterfølgende langvarig karriere som forsvarsadvokat med møderet for Højesteret. Har gennem sine øvrige ledelseshverv stor markedsindsigt fra bygge- og ejendomsbranchen.

4

Kim Balle

Bestyrelsesmedlem

Født 1968, indtrådt i bestyrelsen i 2021.

Øvrige ledelseshverv:

Medlem af bestyrelsen for: TORM A/S, TORM Singapore Pte. Ltd., Nordea Invest, Lind Capital A/S samt formand i Lind Capital Fondsmæglerselskab. Direktørposter i følgende selskaber: TORM A/S, TORM Singapore Pte. Ltd. og Kim Balle Holding ApS.

Kvalifikationer:

Kim Balle er i dag CFO i TORM A/S og har gennem sin mangeårige erfaring fra tilsvarende ledende poster i dansk erhvervsliv, blandt andet som CFO i CASA A/S og i DLG a.m.b.a. samt direktørstillinger i finanssektoren arbejdet med Økonomistyring, Skat, Governance & Compliance, Corporate Strategy, M&A og børsnoteringer, IT & Business Transformation, komplekse finansieringsløsninger, BI & Artificial Intelligence, forretningsudvikling, Enterprise Risk Management mv. Kim Balle har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde i et bredt spektrum af virksomhedstyper.

5
Medarbejderrepræsentant

Berit List Lassen

Medarbejderrepræsentant

Født 1964, indtrådt i bestyrelsen i 2019.

Store Manager i Flügger farver, Horsens.

Kvalifikationer:

Stor erfaring inden for Flügger gennem 37 års ansættelse. Ledererfaring samt stort produktkendskab, og et indgående kendskab til drift af butikkerne, salg og marketing.

6
Medarbejderrepræsentant

Mikkel Boelskifte

Medarbejderrepræsentant

Født 1983, indtrådt i bestyrelsen i 2023.

Country Manager for Flügger Danmark og PP Professional Paint

Kvalifikationer:

Stort kendskab til forretningen som helhed igennem mange års erfaring i flere forskellige stillinger bla. Regional Manager - Flügger, Sales Manager Professional - PP Professional Paint og senest Country Manager for Flügger Danmark og PP Professional Paint.