Flügger Group - Skattepolitik

Ansvarlighed og gennemsigtighed
Flügger vil betale den skat, som lovgiver forventer, og som Flügger er forpligtet til.

Flügger ønsker gennemsigtighed og ansvarlighed på skatteområdet med henblik på at efterleve gældende skattelovgivning og imødekomme best practice på området.

Flügger støtter de internationale initiativer, som har til hensigt at skabe den fornødne transparens, blandt andet med henblik på at understøtte de af FN opstillede verdensmål på skatteområdet og Flüggers strategiske initiativer inden for bæredygtighed.

Flügger ønsker at være transparent på skatteområdet, hvilket betyder, at Flüggers skattemæssige dispositioner til enhver tid skal kunne forklares og forsvares.

Flüggers skatteforhold
Flügger understøtter og medvirker ikke til aktiviteter, der efter Flüggers vidende indebærer hvidvask, skatteunddragelse eller forsøg herpå, ligesom Flügger ikke opretter eller administrerer selskaber i skattelylande som nærmere defineret på EUs liste over ikke samarbejdsvillige jurisdiktioner.

I tilfælde af mistanker om skattesvig, skatteunddragelse, samt andre uetiske eller ulovlige hændelser i Flügger, har vi en whistleblower ordning i overensstemmelse med EU lovgivning og national lovgivning. I whistleblowerordningen kan medarbejdere og andre interessenter med tilknytning til Flügger i god tro foretage anonyme eller ikke-anonyme indberetninger om alvorlige forhold. Whistleblowersystemet håndteres af en uafhængig part der garanterer for anonymitet, sikkerhed og brugervenlighed i systemet.

Vores forretningsstrukturer er baseret på kommercielle hensyn og forretningsmæssig substans. Vi opretter ikke kunstige strukturer for at undgå skatter. Flügger betaler skatter der, hvor værdi genereres i overensstemmelse med OECD-principperne og overholder national og international skattelovgivning.

Transfer pricing
For at sikre korrekt fordeling af overskud inden for koncernen anvender vi internationalt anerkendte standarder såsom OECD's Transfer Pricing Guidelines ("TPG") samt transfer pricing-regler fastsat af lokale skattemyndigheder.

Alle koncerninterne transaktioner skal være i overensstemmelse med armslængdeprincippet og/eller lokal skattelovgivning. Koncerninterne aftaler og transaktioner skal altid være drevet af kommercielle begrundelser, og selvom skatteeffekten skal overvejes, kan den ikke være driveren bag kommercielle beslutninger.

Flüggers transfer pricing-struktur følger en principalmodel, hvor den principale enhed er placeret i Danmark. Vores fordeling af overskud er som udgangspunkt baseret på hvor værdiskabelsen i koncernen finder sted, og fordeles yderligere mellem administration, produktion og salgsenheder i overensstemmelse med tilsvarende virksomheder på baggrund af benchmark studier.

Forhold til skattemyndighederne
Vi opretholder tillidsfulde og transparente relationer med skattemyndigheder. Vi følger etablerede procedurer for forberedelse og indsendelse af påkrævede skatteopgørelser og tilhørende dokumentation til skattemyndighederne gennem skattemyndighedernes kanaler. Endvidere besvarer vi præcist og rettidigt forespørgsler fra skattemyndighederne.

Hvor der er betydelig usikkerhed om, hvordan skattereglerne finder anvendelse for vores forretning, søger vi proaktiv afklaring på den skattemæssige behandling med skattemyndighederne. For at øge sikkerheden, arbejder vi med at indgå Advance Pricing Arrangements ("APA") med de relevante skattemyndigheder, hvor det er hensigtsmæssigt og muligt.

Efterlevelse af skattelovgivningen kan til tider være kompleks, hvor lovgivningen tillader forskellige fortolkninger eller valgmuligheder. Hvor der endnu ikke er dannet en praksis for fortolkning af skattelovgivningen, vil vi søge rådgivning fra skatterådgivere og skattemyndigheder. Flügger vil kun vælge skattemæssige løsninger, hvis det vurderes mere end 50% sandsynligt, at den skattemæssige behandling vil kunne forsvares i en domstol, i tilfældet den ville blive udfordret af en skattemyndighed.

Hvor der er misforståelser om fakta eller skattelovgivningen, vil vi søge at samarbejde med skattemyndighederne, identificere problemerne og undersøge muligheder for at løse eventuelle misforståelser eller uenigheder. I situationer, hvor vi ikke kan løse uenigheder gennem dialog med skattemyndighederne, vil vi løse vores uoverensstemmelser ved domstolene for at sikre korrekt skattebehandling.

Skatteincitamenter
Vi anerkender vores forpligtelser over for vores aktionærer med henblik på at minimere omkostninger og maksimere virksomhedens indtjening. Flügger betaler derfor ikke mere skat end nødvendigt i henhold til loven.

Skatteincitamenter er regeringsforanstaltninger, der sigter mod at påvirke virksomheders beslutningstagning eller at opfordre virksomheder til at investere på en bestemt måde ved at reducere skattebyrden forbundet med investeringer.

Flügger søger at anvende disse incitamenter, da de bidrager til, at gøre det muligt for os at producere maling af høj kvalitet, på en stadig mere bæredygtig måde. Vi gør brug af skatteincitamenter og skattelettelser, hvor de gælder og hvor de er i overensstemmelse med vores forretnings- og driftsmæssige mål.

Governance
Flüggers skatteforhold håndteres og varetages af direktionen og overvåges af bestyrelsen. Der sker årlig afrapportering på skatteområdet til bestyrelsen og revisionsudvalget. Skattepolitikken godkendes af bestyrelsen.

Skattemæssige forhold håndteres operationelt af CFO'en og Group Accounting-teamet, som er involveret i betydelige forretningsmæssige strukturændringer, hvilket gør det muligt for dem at vurdere potentielle skattemæssige konsekvenser af kommercielle forretningsbeslutninger.

Flügger har interne processer, der bidrager til at sikre, at Flügger på skatteområdet overholder gældende lovgivning, løbende forholder sig til best practice og er konsistent med afrapporteringer på skatteområdet.